Skip to content

Οικονομικά Μοντέλα και Στρατηγικές

Δημοσιογραφία και Τεχνολογία

Οι πρώτες δύο παρουσιάσεις – Τα χαρακτηριστικά των νέων μέσων και η κοινωνία των δικτύων

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Δημητρακοπούλου, Δήμητρα, 2007, Διαδίκτυο Προκλήσεις και Κίνδυνοι για το Μέλλον της Δημοσιογραφίας, http://dimitrakopoulou.wordpress.com/category/phd-thesis/
Δημητρακοπούλου, Δ., 2011, Η μετεξέλιξη των ειδήσεων στα νέα μέσα και η αναδιαμόρφωση της ημερήσιας θεματολογίας, στο Δημοκρατία & ΜΜΕ, (επ. Α. Παναγιωταρέα, Κ. Ζώρας & Μ. Σπουρδαλάκης), κείμενο http://bit.ly/kJaOs3
Deuze, Μ., 2011, Δημοσιογραφία και Διαδίκτυο, στο Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα (επιμέλεια Σ. Παπαθανασόπουλος), εκδ. Καστανιώτη.
Pavlik, J., 2003, Στρατηγικές Περιεχομένου για τα νέα μέσα, στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 5
Πλειός, γ., 2009, En Blogs: Από το Διαδίκτυο στη Μπλογκόσφαιρα, στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 10
Σιαπέρα Ε. και Δημητρακοπούλου Δ., υπό έκδοση, Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία, στο Ζητήματα Επικοινωνίας.
Σπυρίδου, Λία, 2009, Προβολή δημοσιογραφικού υλικού στο διαδίκτυο: μελέτη της διαδραστικότητας των ηλεκτρονικών εκδόσεων των ελληνικών εφημερίδων http://invenio.lib.auth.gr/record/113663?ln=el
Σπυρίδου Λ. και Βέγλης, Α., 2010, Διαδικτυακά ΜΜΕ και τα πρότυπα του Web 2.0 στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 10

Ξενόγλωσση

Allan, S. 2006, Online News: Journalism and the Internet, Buckingham: Open University Press.
Allan, S., (ed.) 2005, Journalism: Critical Issues, Buckingham: Open University Press.
Boczkowski, P. (2010). News at work: Imitation in an age of information abundance. Chicago: University of Chicago Press.
Boczkowski, P. J. 2004, Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers, Cambridge, MA: MIT Press.
Bradshaw, P. 2011, The Online Journalism Handbook: Skills to survive and thrive in the digital age (Longman Practical Journalism Series)
[See Paul Bradshaw’s blog: http://onlinejournalismblog.com/ ]
Castells, M., 1996, The Rise of the Network Society, Cambridge, MA: Blackwell.
Deuze, M., 1998, The Web Communicators: Issues in research into online journalism and journalists, in First Monday, 3(12).
Deuze, M., 2003, The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia online, in New Media and Society, Vol 5(2), 203-230
Dimitrakopoulou D., and Siapera E., 2005, Greece: Identical Contents, Lack of Sophistication, in van der Wurff R. and Lauf E. (eds.), in press, Print and online newspapers in Europe. A comparative analysis in 16 countries. Amsterdam: Het Spinhuis.
Galtung J., and Ruge, M. (1965). The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four foreign newspapers, in Journal of International Peace Research, 1, 64- 90.
Gans, 1980/2005, Deciding What’s News, Northwestern University Press.
Gunter, B. (2003) News and the Net, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hall, J., 2001, Online Journalism: A Critical Primer, London: Pluto.
Hermida, A., David Domingo, Ari Heinonen, Steve Paulussen, Thorsten Quandt, Zvi Reich, Jane B. Singer and Marina Vujnovic (2011) “The Active Recipient: Participatory Journalism Through the Lens of the Dewey-Lippmann Debate.” #ISOJ Journal: The Official Research Journal of the International Symposium on Online Journalism, 2 (2).

Hermida, Alfred (2010). “From TV to Twitter: How ambient news became ambient journalism.” M/C Journal, 13 (2) May 2010.Hermida, Alfred (2010). “Twittering the news: The emergence of ambient journalism.” Journalism Practice, 4 (3), 297-308 (first published online 11 March 2010).

Hermida, Alfred (2009). “The blogging BBC: Journalism blogs at ‘the world’s most trusted news organisation’”. Journalism Practice, 3(3) 1-17.

Hermida, Alfred and Thurman, Neil (2008), “A clash of cultures: the integration of user-generated content within professional journalistic frameworks at British newspaper websites”, Journalism Practice 2(3), 343 – 356.

[Δείτε το μπλογκ του Alfred Hermida: http://alfredhermida.com/%5D

Jones J., and Salter, L., 2011, Digital Journalism, London: Sage.

Kawamoto, K. (ed.) 2003 Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
L. Lievrouw and Livingstone S. (eds), 2006. The handbook of new media (updated student edition). London: Sage.
Matheson, D., 2004, Weblogs and the Epistemology of the news: some trends in online journalism, in New Media and Society, Vol. 6(4), 443-468.
McLuhan, M., 1968, Understanding Media, Cambridge, MA: MIT Press.
Mitchelstein, E., & Boczkowski, P. (2010). Online news consumption research: An assessment of past work and an agenda for the future. New Media & Society.
Mitchelstein, E., & Boczkowski, P. (2009). Between tradition and change: A review of recent research on online news production. Journalism: Theory, Practice & Criticism, 10 (5), 562-586.
Nolan, S., 2003, Journalism Online: the search for narrative form in a multilinear world, in Melbourne DAC, available at: http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Nolan.pdf
O’Sullivan, J., 2005, Delivering Ireland: Journalism’s Search for a Role Online in Gazette, Vol. 67, No. 1, 45-68 (2005)

Pavlik, J. v. 2001, Journalism and New Media, NY: Columbia University Press.

Picard, Robert G.(2000): Changing Business Models of Online Content Services – Their Implications for Multimedia and other Content Producers, in The International Journal on Media Management, Volume 2, No. 2, http://www.mediajournal.org/modules/pub/view.php/mediajournal-52
Salter, L. 2006, Democracy and Online News: Indymedia and the Limits of Participatory Journalism, in Scan Journal, Vol 3(1), June 2006, available at: http://scan.net.au/scan/journal/print.php?journal_id=70&j_id=7
Schudson, M, 2003, . The Sociology of News. New York: W. W. Norton.
Singer, J. B., 1998, Online Journalists: Foundations for Research into their Changing Roles, in Journal of Computer Mediated Communication, 4(1), available at: http://jcmc.indiana.edu.vol14/issue1/singer.html
Singer, J. B., 2009, «Convergence and Divergence» Journalism 10.3 (2009): 375-377.
Siapera E., and Veglis, A., (eds.) 2012, The Handbook of Online Journalism, Wiley-Blackwell.
Spyridou, Lia-Paschalia, Maria Matsiola, Andreas Veglis, George Kalliris & Charalampos Dimoulas, ‘Journalism in a State of Flux: Journalists as Agents of Technology Innovation and Emerging News Practices’, accepted paper in the Special issue of the International Communication Gazette on New(s) Media Technologies and New(s) Work: Changing Journalistic Practices across Europe (forthcoming)
Spyridou, Lia-Paschalia & Andreas Veglis (May 2008), ‘Exploring Structural Interactivity in Online Newspapers: A Look at the Greek Web Landscape’, First Monday, May 2008, 13(5)http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2164/1960
Spyridou, Lia-Paschalia & Andreas Veglis (February 2008), ‘The Contribution of Online News Consumption to Critical-Reflective Journalism Professionals’, Journalism: Theory, Practice and Criticism, vol. 9(1), pp. 52-75
van der Wurff R. and Lauf E. (eds.), 2005, Print and online newspapers in Europe. A comparative analysis in 16 countries. Amsterdam: Het Spinhuis.
Veglis, A. Tsourvakas, G., Pomportsis, A. and Avraam E., 2005, Adoption of information technology by Greek journalists: A case study in First Monday, 10(8): http://www.firstmonday.org/issues/issue10_8/veglis/index.html

Εξετάσεις

Η ύλη θα αποτελείται από τις βιβλιογραφικές πηγές που θα σας παρέχονται με κάθε παράδοση – δείτε και παρακάτω τη βιβλιογραφία.

Απαλλακτική Εργασία

Όσοι δεν επιλέξετε το μπλογκ μπορείτε να γράψετε μια εργασία σε ένα από τα παρακάτω θέματα. Η εργασία θα πρέπει να είναι από 2,500 μέχρι 3,000 λέξεις, να έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τέσσερεις ακαδημαϊκές πηγές και να απαντάει στη συγκεκριμένη ερώτηση με συνοχή.
Θέματα:
• Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχουν επιφέρει στη δημοσιογραφία οι νέες τεχνολογίες;
• Σε ποιο βαθμό είναι οικονομικά βιώσιμη η διαδικτυακή δημοσιογραφία;
• ‘Το διαδίκτυο έχει κάνει τη δημοσιογραφία καλύτερη’. Συζητείστε κριτικά.